Advies

Specialistische adviezen en tastbare oplossingen voor schoolleiders, bestuurders en toezichthouders

Advocaten & Juristen

Ondersteuning door de huisjurist voor het christelijk onderwijs. Met juridische helpdesk voor snel en praktisch advies

Academie

Onderzoek, opleidingen en studiereizen op terrein van identiteit, governance en personeelsbeleid

Service Desk voor leden

Adviseurs

mr. Kirsten van Boltaringen-Roumen
mr. Fenneke Scholten van Aschat-Zeldenrust
drs. Loes Mulders

Christelijke scholen in Nederland

Het christelijk onderwijs is onderdeel van het veelkleurige Nederlandse onderwijslandschap. De vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet) maakt het mogelijk dat we scholen met de meest uiteenlopende identiteiten kennen: protestants-christelijk, katholiek, gereformeerd, reformatorisch, islamitisch enzovoorts.

Maar ook het protestants-christelijk onderwijs is veelkleurig. De 540 schoolbesturen die bij ons zijn aangesloten, vertegenwoordigen 2200 bijzondere scholen. Zij geven hun identiteit op verschillende manieren vorm.

Onderzoek naar schooltypen
Een onderzoek dat wij in 2011 hebben laten uitvoeren, brengt in kaart hoe schoolleiders van christelijke basisscholen tegen de eigenheid van hun school aankijken. De onderzoekers van de Vrije Universiteit en Inholland onderscheiden op basis daarvan drie schooltypen: traditie-, diversiteits- en zingevingsscholen.

Uit een peiling onder 479 schoolleiders van christelijke basisscholen blijkt 41% zich het meest te herkennen in de 'traditieschool', 49% in de 'zingevingsschool' en 10% in de 'diversiteitsschool'.

Bestel het onderzoeksrapport | Download het onderzoeksrapport

De drie schooltypen:

1. Traditiescholen
Scholen van type 1 zou je traditiescholen kunnen noemen. Zij willen leerlingen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus. Er is veel aandacht voor godsdienstige vorming. Op deze scholen zitten ook onkerkelijke leerlingen, maar de leraren zijn overwegend protestants. De schoolleider is meestal actief betrokken bij een kerkelijke gemeenschap.

2. Diversiteitsscholen
Scholen van type 2 zou je diversiteitsscholen kunnen noemen. Zij willen leerlingen voorbereiden op de multiculturele samenleving. Belangrijk is dan ook de overdracht van vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben. Levensbeschouwelijke diversiteit is voor deze scholen een positief gegeven.

Leerlingen maken kennis met het christelijk geloof omdat belangrijke waarden in onze samenleving daaruit voortkomen. Er is ruimte voor de ontmoeting van de diverse levensbeschouwingen op basis van gelijkwaardigheid. De levensbeschouwelijke achtergrond van zowel leerlingen als leraren is divers.

3. Zingevingsscholen
Scholen van type 3 zou je zingevingsscholen of misschien nog beter vormingsgerichte scholen kunnen noemen. Zij vinden de vorming van leerlingen op alle gebieden belangrijk. De persoonlijke ontplooiing van het individuele kind staat centraal, ook bij levensbeschouwelijke vorming. Zingeving op basis van christelijke waarden staat daarin voorop.

Op deze scholen zitten christelijke kinderen, maar ook andersgelovige en onkerkelijke kinderen. Veel leraren hebben een christelijke achtergrond, maar ook leraren met een andere levensbeschouwelijke achtergrond kunnen er werken.

Video
We hebben een video gemaakt over de drie schooltypen. Die laten we u graag zien. Meer informatie

Middel voor zelfreflectie
Het onderzoek en de bijbehorende film waren voor de directeuren van Chrono, een christelijke onderwijsinstelling in Hardenberg e.o. een "middel tot zelfreflectie", aldus voorzitter Jan van Dijken van het college van bestuur.

Die zelfreflectie helpt hem bij het schrijven van een bovenschoolse identiteitsnotitie. Aan de hand van de schooltypen denkt hij ook met zijn directeuren na over de profilering van de scholen.

Aan de slag met de identiteit van uw school of scholen